Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Iratkozz fel az OP hírlevelére és nyerj”

Születésnapi promóciós játék

 

 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője az OUTDOOR PARADISE Kft. (székhely: 7621 Pécs Mária utca 24,  adószám: 25565867-2-02) (továbbiakban: szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az Outdoor Paradise weboldalán, a https://www.outdoorparadise.hu/ weboldalon.

 

 1. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

 • 2023. október 8. 8.00 - 2023. október 15. 20.00

 

Sorsolás időpontja:

 • 2023. október 16. 10.00

Eredményhirdetés:

 • A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

 1. A promóciós játék nyereményei

Outdoor Paradise ajándékutalvány

3 db 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, amit az https://www.outdoorparadise.hu/ webshopban lehet felhasználni. 

 

Nyertesek száma összesen: 3 fő, akik feliratkoznak az Outdoor Paradise hírlevelére. A Sorsolásban a korábban feliratkozottak is részt vehetnek.

A sorsolást követően a szervező a e-mailben veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel a nyeremény átvételével kapcsolatosan.

A nyertesek az ajándékutalvány e-mailben kapják meg. Egy kuponkódot fognak kapni, amit az átvételtől számítva 3 hónapig felhasználhatnak az OP webshopjában.

 

 1. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a https://www.outdoorparadise.hu/ weboldalon keresztül kell feliratkoznia az Outdoor Paradise hirleveleire. 

Csak olyan játékos nyerhet, aki aktív feliratkozással rendelkezik.

 1. Nyertesek jogai, kötelezettségei

A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.randorm.org.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel e-mail üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és elküldjük el a kuponkódot, amivel érvényesíthetik kedvezményüket.

Amennyiben a nyertesek az adott határidőn belül nem használják fel az ajándékutalványt, úgy az a továbbiakban nem hosszabbítható meg és a szervező tulajdonában marad.

Az utalvány át nem ruházható. E-mailhez lesz kötve és a feliratkozáskor megadott e-mail címmel lehet majd érvényesíteni a https://www.outdoorparadise.hu/ webshopjában.

Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Az outdoor Paradise adatkezelési tájékoztatóját itt érheted el:
https://www.outdoorparadise.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Outdoor Paradise Kft.

 1. október 6.