Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Ultra Glide Játékszabályzat

1. A játék szervezője: 
A Játék szervezője és lebonyolítója: 
Celebrity World Trips Kft., 7621 Pécs Mária utca 24., nszabo@outdoorparadise.hu, 
+36-70/642-1382, outdoorparadise.hu


 
2. A Játék leírása:
 Azon személyek, akik az Outdoor Paradise boltban, vagy webshopban vásárolnak Salomon Ultra Glide cipőt július 30-ig és regisztrálnak a játékra, sorsoláson vesznek részt, amelynek keretében a Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A Játékban való részvétel önkéntes. A nyertessel való kapcsolatfelvétel után e-mailen történik. 

3. A Játékban való részvétel feltételei:
 A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy magyar állampolgár vehet részt, akivel szemben nem áll fenn a Játékszabályzat jelen pontjában meghatározott kizáró ok (a továbbiakban: „Játékos”) és a Játék Regisztrációs Időszaka alatt a regisztrál a játékban, valamint elfogadja/eleget tesz a Játékszabályzat feltételeit/feltételeinek és hozzájárul a személyes adatainak a Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez, mely kizárólag a nyeremények átadására vonatkozik (a továbbiakban: „Részvételi Feltételek”). A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és a Játékosok Részvételi Feltételeknek való megfelelését. Amennyiben a Szervező megállapítása szerint az adott Játékos a Játék időtartama alatt vagy azt követően bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy jogosult az érintett Játékost a Játékból kizárni. A kizárásról a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A Játékra történő regisztráció:
 A Játékos ha a webshopban vásárol, akkor autómatikusan regisztrál, ha személyesen a boltban vásárol, akkor meg kell adnia a személyes adatait. Az adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (így különösen, de nem kizárólagosan, megadott e-mail cím vagy telefonszám törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem felel. Az a Játékos, aki a valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson való részvételből. Az ilyen Játékos nyereményre nem válhat jogosulttá. 

5. Nyeremény 
A Játékban összesen 1 (egy) darab verseny nevezés kerül kisorsolásra (a továbbiakban: „Nyeremény”), amely másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A magyarországi versenyt és a távot a nyertes választja ki, a nevezést a Salomon Magyarország téríti. 

6. A Játék időtartama:
Regisztrációs Időszak, Sorsolás A Játék Időtartama a Regisztrációs Időszak kezdetétől 2021 tart. A Regisztrációs Időszak 2021 július 30-ig. napig 23 óra 59 percig tart. A sorsolás időpontja 2021 augusztus 9. hétfő este az Outdoor Paradise Instagramján történik.

7. A Sorsolás lebonyolítása 
A sorsolás élőben az Outdoor Paradise Instagramján egy erre kifejlesztett program segítségével történik. Tartaléknyertest nem sorsolunk.

8. A Nyeremény átvétele 
Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékos e-mail címén keresztül üzenet által (”Értesítés”). A Nyeremény vouchert a Játékos az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül úgy kaphatja meg, ha hozzájárul személyes adatainak (postacím) megadásához, kizárólag a nyeremény voucher átadása és postázása céljából. A szervező utólag megsemmisíti a kapcsolattartási adatokat, legyen az publikus vagy személyes adat. A voucher 2021.május 31-ig használható fel. Amennyiben a nyertes ezen határidőig nem használja fel a vouchert, a Nyeremény átvételére való jogosultság megszűnik. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít. A Nyeremény részleteit a Szervező elektronikus levélben, illetve telefonon egyezteti a nyertes Játékossal. 

9. Adók és közterhek 
A Nyereménnyel kapcsolatban a nyertes Játékost esetlegesen terhelő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A Játékban való részvétellel vagy nyeremények átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

10. Adatvédelem 
A Játékos a regisztrációval (a kérdőív kitöltésével) hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a természetes személyazonosító adatait, valamint e-mail címét, Facebook profilján elérhetővé tett adatait, valamint egyéb kapcsolattartási adatait a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, feldolgozza.

A Játékos, mint adatkezeléssel és adatfeldolgozással érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Játékos a hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az Infotv. 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés célja, időtartama: 
A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a tartaléknyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, legfeljebb az ezen adó-, járulék- és egyéb közterhekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelési cél megszűnése, avagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén az adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az adatkezelő:
Celebrity World Trips Kft., 7621 Pécs Mária utca 24., nszabo@outdoorparadise.hu, 
+36-70/642-1382, outdoorparadise.hu

A személyes adatok megismerhetősége:
A Szervező a Játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja. Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni. Abban az esetben, amennyiben az adatalany az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván az adatalany adatait.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Játékosok az alábbi e-mail címen kérhetnek tájékoztatást: nszabo@outdoorparadise.hu

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatai törlése, vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 

A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadására nyilvánosan kerüljön sor, mely átadási eseményről készült fénykép és/vagy videofelvételeket és Játékos nevét a Szervező jogosult honlapján, Facebook, illetve Instagram oldalán közzétenni. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
 A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat.

11. Vegyes rendelkezések:
A Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A jelen Játékszabályzat előzetes értesítés nélkül történő módosításának, felfüggesztésének és visszavonásának jogát a Szervező fenntartja. A Játék részletes leírása és a jelen Játékszabályzat elérhető a Szervező weboldalán. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén ezen az oldalon értesülhetnek.

A Játékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Játékban részt vevő Játékosok a nszabo@outdoorparadise.hu email címen tehetnek. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik a Játékszabályzat megsértésével a Szervezőnek – akár a nyeremény átvételét követően is – okozott károkért. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék teljesítésével kapcsolatos bárminemű polgári jogi felelőssége kizárt, kivéve a Ptk. 6:152. § és 6:526. § rendelkezéseire, kizárólag a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősség eseteit.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Pécs, 2021. Június 25. 
Celebrity World Trips Kft.
Szervező